હિલ્સોંગ યુનાઇટેડ દ્વારા મહાસાગરો (જ્યાં પગ મે નિષ્ફળ જાય છે) માટે ગીતો

તમારી દેવદૂતની સંખ્યા શોધો

 • તમે મને પાણી પર બોલાવો છો
  મહાન અજ્ unknownાત જ્યાં પગ નિષ્ફળ થઈ શકે છે
  અને ત્યાં હું તમને રહસ્યમાં શોધીશ
  મહાસાગરોમાં મારો વિશ્વાસ ભો રહેશે

  અને હું તારું નામ લઈશ
  અને મારી આંખો મોજા ઉપર રાખો
  જ્યારે મહાસાગરો વધે છે
  મારો આત્મા તમારા આલિંગનમાં આરામ કરશે
  કેમ કે હું તમારો છું અને તમે મારા છો

  તમારી કૃપા deepંડા પાણીમાં ભરપૂર છે
  તમારો સાર્વભૌમ હાથ મારો માર્ગદર્શક બનશે
  જ્યાં પગ નિષ્ફળ થઈ શકે છે અને ભય મને ઘેરી લે છે
  તમે ક્યારેય નિષ્ફળ ગયા નથી અને તમે હવે શરૂ કરશો નહીં

  તેથી હું તમારા નામથી બોલાવીશ
  અને મારી આંખો મોજા ઉપર રાખો
  જ્યારે મહાસાગરો વધે છે
  મારો આત્મા તમારા આલિંગનમાં આરામ કરશે
  કેમ કે હું તમારો છું અને તમે મારા છો

  અને તમે મારા છો

  આત્મા મને દોરી જાય છે જ્યાં મારો વિશ્વાસ સીમાઓ વગર હોય
  મને પાણી પર ચાલવા દો
  જ્યાં પણ તમે મને બોલાવશો
  મારા પગ ક્યારેય ભટકી શકે તેના કરતાં મને ંડા લઈ જાઓ
  અને મારો વિશ્વાસ વધુ મજબૂત બનશે
  મારા ઉદ્ધારકની હાજરીમાં

  સિરિટ મને દોરી જાય છે જ્યાં મારો વિશ્વાસ સીમાઓ વગર હોય
  મને પાણી પર ચાલવા દો
  જ્યાં પણ તમે મને બોલાવશો
  મારા પગ ક્યારેય ભટકી શકે તેના કરતાં મને ંડા લઈ જાઓ
  અને મારો વિશ્વાસ વધુ મજબૂત બનશે
  મારા ઉદ્ધારકની હાજરીમાં

  આત્મા મને દોરી જાય છે જ્યાં મારો વિશ્વાસ સીમાઓ વગર હોય
  મને પાણી પર ચાલવા દો
  જ્યાં પણ તમે મને બોલાવશો
  મારા પગ ક્યારેય ભટકી શકે તેના કરતાં મને ંડા લઈ જાઓ
  અને મારો વિશ્વાસ વધુ મજબૂત બનશે
  મારા ઉદ્ધારકની હાજરીમાં

  આત્મા મને દોરી જાય છે જ્યાં મારો વિશ્વાસ સીમાઓ વગર હોય
  મને પાણી પર ચાલવા દો
  જ્યાં પણ તમે મને બોલાવશો
  મારા પગ ક્યારેય ભટકી શકે તેના કરતાં મને ંડા લઈ જાઓ
  અને મારો વિશ્વાસ વધુ મજબૂત બનશે
  મારા ઉદ્ધારકની હાજરીમાં

  આત્મા મને દોરી જાય છે જ્યાં મારો વિશ્વાસ સીમાઓ વગર હોય
  મને પાણી પર ચાલવા દો
  જ્યાં પણ તમે મને બોલાવશો
  મારા પગ ક્યારેય ભટકી શકે તેના કરતાં મને ંડા લઈ જાઓ
  અને મારો વિશ્વાસ વધુ મજબૂત બનશે
  મારા ઉદ્ધારકની હાજરીમાં

  આત્મા મને દોરી જાય છે જ્યાં મારો વિશ્વાસ સીમાઓ વગર હોય
  મને પાણી પર ચાલવા દો
  જ્યાં પણ તમે મને બોલાવશો
  મારા પગ ક્યારેય ભટકી શકે તેના કરતાં મને ંડા લઈ જાઓ
  અને મારો વિશ્વાસ વધુ મજબૂત બનશે
  મારા ઉદ્ધારકની હાજરીમાં

  હું તારું નામ લઈશ
  મારી આંખો મોજા ઉપર રાખો
  મારો આત્મા તમારા આલિંગનમાં આરામ કરશે
  હું તમારો છું અને તમે મારા છોલેખક: જોએલ હ્યુસ્ટન, મેટ ક્રોકર, સલોમોન લાઇટહેલ્મ
  દ્વારા લાઇસન્સ અને પ્રદાન કરાયેલ ગીતો LyricFind


રમ મહાસાગરો (જ્યાં પગ મે નિષ્ફળ જાય છે) કંઈપણ શોધી શક્યા નથી. સંલગ્ન લિંક્સ સમાવી શકે છે

તમારી દેવદૂતની સંખ્યા શોધો

આ પણ જુઓ:

આજે શ્રેષ્ઠ:

ડાફ્ટ પંક દ્વારા ગેટ લકી માટે ગીતો

ડાફ્ટ પંક દ્વારા ગેટ લકી માટે ગીતો

વી ગોટ ધ પાવર બાય ગોરિલાઝ (જેની બેથ દર્શાવતા)

વી ગોટ ધ પાવર બાય ગોરિલાઝ (જેની બેથ દર્શાવતા)

સાધન દ્વારા Vicarious

સાધન દ્વારા Vicarious

U2 દ્વારા ગર્વ માટે ગીતો (પ્રેમના નામે).

U2 દ્વારા ગર્વ માટે ગીતો (પ્રેમના નામે).

લાઇફહાઉસ દ્વારા અંધ માટે ગીતો

લાઇફહાઉસ દ્વારા અંધ માટે ગીતો

બીઅરટૂથ દ્વારા રોગ માટે ગીતો

બીઅરટૂથ દ્વારા રોગ માટે ગીતો

એવિસી દ્વારા વેક મી અપ (એલો બ્લેક સાથે)

એવિસી દ્વારા વેક મી અપ (એલો બ્લેક સાથે)

સ્ટારશિપ દ્વારા કંઇપણ ગોના સ્ટોપ યુ નાઉ

સ્ટારશિપ દ્વારા કંઇપણ ગોના સ્ટોપ યુ નાઉ

માઇકલ બુબ્લે દ્વારા દરેક વસ્તુ માટે ગીતો

માઇકલ બુબ્લે દ્વારા દરેક વસ્તુ માટે ગીતો

રીટા ઓરા દ્વારા ગમે ત્યાં માટે ગીતો

રીટા ઓરા દ્વારા ગમે ત્યાં માટે ગીતો

UFO દ્વારા રોક બોટમ માટે ગીતો

UFO દ્વારા રોક બોટમ માટે ગીતો

બ્રાન્ડી કાર્લિલે દ્વારા ધ સ્ટોરી માટે ગીતો

બ્રાન્ડી કાર્લિલે દ્વારા ધ સ્ટોરી માટે ગીતો

લોસ ડેલ રિયો દ્વારા મેકેરેના

લોસ ડેલ રિયો દ્વારા મેકેરેના

બ્લેક સેબથ દ્વારા આયર્ન મેન માટે ગીતો

બ્લેક સેબથ દ્વારા આયર્ન મેન માટે ગીતો

શકીરા દ્વારા શી વુલ્ફ માટે ગીતો

શકીરા દ્વારા શી વુલ્ફ માટે ગીતો

કેટી પેરી દ્વારા હે હે હે

કેટી પેરી દ્વારા હે હે હે

ક્રિસ્ટીના એગ્યુલેરા દ્વારા સુંદર

ક્રિસ્ટીના એગ્યુલેરા દ્વારા સુંદર

સિસ્ટમ ઓફ અ ડાઉન દ્વારા ટોક્સિસિટી માટે ગીતો

સિસ્ટમ ઓફ અ ડાઉન દ્વારા ટોક્સિસિટી માટે ગીતો

એસ ઓફ બેઝ દ્વારા સાઇન માટે ગીતો

એસ ઓફ બેઝ દ્વારા સાઇન માટે ગીતો

શબ દ્વારા કેપ્ટિવ બોલ્ટ પિસ્તોલ

શબ દ્વારા કેપ્ટિવ બોલ્ટ પિસ્તોલ